Công Bố Thông Tin
Công ty CP Vinhomes Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12 Tháng 7, 2018 | 12:00

 Công ty Cổ Phần Vinhomes thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Vinhomes

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes

 Mã chứng khoán: VHM

 Mã ISIN: VN000000VHM0

 Mệnh giá: 10,000 đồng

 Sàn giao dịch: HOSE

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2018

·       Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

·       Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

·       Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/08/2018 đến ngày 01/09/2018

·       Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng của Công ty Vinhomes

·       Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo

Tổng Giám đốc

      (đã ký)

Nguyễn Diệu Linh