Công Bố Thông Tin
CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam Cho Một Công Ty Con
28 Tháng 12, 2018 | 12:00

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem Tại đây